ทำเนียบคณะกรรมการจริยธรรมประจำ กปส.

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
2554.pdf |
2556.pdf |
2558.pdf |
2561.pdf |
2563.pdf |
2565.pdf |
สำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา.pdf |
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แต่งตั้งคณะกรรมการประจำกรมประชาสัมพันธ์ (นายโกวิท ศรีไพโรจน์).pdf |
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกรมประชาสัมพันธ์ |


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar