รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ลานออกกำลังกาย สวนสาธารณะเขตพญาไท กรมประชาสัมพันธ์

นางสุดฤทัย  เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมประชาสัมพันธ์
มอบหมายให้นางณัฐนันท์ รจนกร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ตามโครงการเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ลานออกกำลังกาย สวนสาธารณะเขตพญาไทกรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2565
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เล็งเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม
การเสียสละ แบ่งปัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยมี ผอ.สำนัก/กอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในกรมประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จำนวน 40 คน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag