การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
นางกรรณิการ์ แสงทอง ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อแนะนำคณะกรรมการจริยธรรมประจำ                        กรมประชาสัมพันธ์ (ชุดใหม่) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๒ ท่าน คือ นายเอกศักดิ์  ตรีกรุณาสวัสดิ์ และนางลดาวัลย์  บัวเอี่ยม กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร จำนวน ๒ ท่าน คือ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการ จำนวน ๒ ท่าน คือ นายประจวบ หวันวิเศษ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายชยกร กสิกรรม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส โดยมี นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ ในการประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ และให้แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ เช่น การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องคนดี และการนำกรณีตัวอย่างมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจ เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag