ติดตามการจัดทำมาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ติดตามการจัดทำมาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางด้านคุณธรรมและ         ความโปร่งใสของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๑A อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีคณะทำงานฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กองส่วนกลาง และผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ – ๘ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference และมีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag