ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพฯ
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 / 2565
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 / 2565
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

ระบบงาน กจธ. กปส.

Infographic

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government