เสวนากฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับต้น

รับผิดชอบงานในหน้าที่ รู้ระเบียบ กฎหมาย ทำงานในราชการที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้เป็นผู้บริหารที่มีความยุติธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีความภาคภูมิใจในการทำงานที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมาภิบาลและการส่งเสริมจริยธรรม ซึ่งเป็นข้อคิดดีดีจากทีมผู้บริหารในงานเสวนา เมื่อวันพุธที่ 15  มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ทีมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย นางลินดา รัถยะกุล  ผู้อำนวยการกองคลัง  นางวีระนุช  สาริกบุตร  ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน และ นางสาวนิรามิสสุข  ตั้งศรีพงศ์  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นวิทยากรในหัวข้อวิชา "เสวนากฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับต้น" โดยมี นางสาวกัญญ์ณาณัฏฐ์  ภาธรสืบนุกูล  เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในหลักสูตร "พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น" รุ่นที่ 5 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์  

วันเพ็ญ  ภูช่างทอง /ข่าว  ธีร์ นาคเมือง / ภาพ 

Credit: Facebook สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag