ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 13.30 นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 203 อาคาร กปส.โดยมีคณะทำงานฯ ผอ.สำนัก/กอง มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน และนางสายสมร บัวนิล ผอ.สขร.สปข.1 เป็นผู้แทนประธาน สปข.1-8 เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ITA ของการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และติดตามความก้าวหน้าในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซด์หน้าหลักของ กปส. ซึ่งตรวจสอบผ่านระบบเว็บท่าของ ศสช. ในข้อ O1-O43 เพื่อให้ครบองค์ประกอบข้อมูลตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่ง สำนัก/กอง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า 90% ส่วนที่เหลือเพียงรอการรายงานรอบ 6 เดือน 

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นางสุดฤทัย  เลิศเกษม) กล่าวมอบนโยบาย No Gift Policy แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ผอ.สำนัก/กอง ว่า กรมประชาสัมพันธ์ไม่มีนโยบายรับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทุกคน ทุกระดับชั้น ปฏิบัติยึดหลักระเบียบ วินัย ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีประกาศ เรื่อง ไม่รับของขวัญของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อ 23 มกราคม 2566 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคน (ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง) จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้ทุกสำนัก/กอง ได้นำไปยึดถือปฏิบัติและนำไปขยายผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag