การประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสุดฤทัย  เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะทำงานฯ ผอ.สำนัก/กอง , หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน โดยมี ว่าที่ ร.ท.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะวิธีการดำเนินงาน และ ตอบข้อซักถาม เพื่อให้การจัดทำมาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมประชาสัมพันธ์ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag