การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 / 2565

กลุ่มงานจริยธรรมกรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมระชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565 ขึ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารศิลปกรรม กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง เป็นประธานการประชุม และนางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag