การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 / 2565

กรมประชาสัมพันธ์ โดย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้โครงการเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแนะนำคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ (ชุดใหม่)              ซึ่งมี นางกรรณิการ์ แสงทอง   เป็นประธานกรรมการ  และกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ท่าน คือ นายเอกศักดิ์  ตรีกรุณาสวัสดิ์ และ นายสุวัฒน์  เอื้อเฟื้อ กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร จำนวน 1 ท่าน คือ นางณัฐนันท์  รจนกร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการ จำนวน ๒ ท่าน คือ นายฑีภากรณ์  สำเภา และ นางมยุรี  สงวนนาม  โดยมี นางสุดฤทัย เลิศเกษม  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag